eng rus french milk analyzer milkotester Home Site map Contacts other
milk analyzer Home Milk analyzer Master Pro
Products
Contacts
Register
About
Accessories
info library appendix faq
„Милкотестер“ ООД на 09.02.2016 г. подписа договор BG16RFOP002­2.001-0989-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД“.

01.06.2016 г.

Тръжна документация за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002­2.001-0989-С01

„Милкотестер“ ООД обявява процедура  „Избор с публична покана“ с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини“

·      Обособена позиция 1: Струг – 1 брой;

·       Обособена позиция 2: Режещ лазер – 1 брой;

·       Обособена позиция 3: Машина за насищане на платки – 1 брой

Срок за подаване на оферти – до 08.06.2016 г., 17:15 ч

Тръжната документация е налична и на следния интернет адрес: http://www.eufunds.bg

 

·         Съдържание на тръжната документацияELECTRONIC SCALE
EXTERNAL PRINTERIN FLOW pH MEASUREMENT


USB FLASH DRIVE

 

 
Home | About us | Products | Contacts | Register

www.milkotester.com