Made in the european union

10.04.2023 г. - "Технологична модернизация в предприятието"

           

                                                                                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 10.04.2023 г. „МИЛКОТЕСТЕР“ ООД  сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-0384-С01 "Технологична модернизация в предприятието" по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

 

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на „МИЛКОТЕСТЕР“ ООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планираните за закупуване Линия за печатни платки – 1 бр., Машина за плазмиране – 1 бр. и Шприц машина – 1 бр. ще допринесат за постигането на тези цели.

 

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

 

 

Финансиране: Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU, като общата сума на инвестицията е в размер на  699 500.00 лв., от които 349 750.00 лв. безвъзмездна финансова помощ европейско съфинансиране и 349 750.00 лв. собствено съфинансиранеОчакваните резултати от подкрепата по проекта са:

 

- цифровизация на производствения процес;

- разширяване на производствения капацитет;

- повишаване на ефективността и производителността на производствения процес;

- намаляване на производствените разходи;

- оптимизиране на производствената верига на „МИЛКОТЕСТЕР“ ООД.

 

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------------------------------------

Проект BG-RRP-3.004-0384-С01 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МИЛКОТЕСТЕР“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

Stay connected with our newsletter

français