Made in the european union

Киселинен разтвор за почистване

       Основни характеристики:

Прах с ниска пяна или течен продукт за киселинно почистване на всички видове млечни остатъци съгласно техните инструкции. Продуктът премахва много ефективно млечния камък и твърдите води, подобрявайки хигиенния статус на всички видове машини за млечната промишленост. Може да се използва както за ръчна употреба, така и за автоматична циркулация при почистване.

         Автоматично:

1. Измийте с достатъчно вода, за да премахнете остатъците от мляко  

2. Циркулирайте с 1% (10 g / l) почистващ разтвор за 10до 20 минути при температура над 40 ° C  

3. Изплакнете обилно с вода.

           Ръчно:

1. Използвайте 5-1,0% (5-10 g / l) след изплакване от 30 до 40 ° C

2. Накиснете поне 10 минути. Почистете обилно с вода. 

3. Определяне на концентрирания титрат на P-стойност чрез: Солна киселина

           Специални инструкции:

Съхранявайте контейнера плътно затворен и сух.

           Съвместимост на материала: 

Неръждаемата стомана не се влияе от разтвора.Алуминият леко потъмнява. Физични и химични свойства: Вид: бял прах или течност Мирис: лек, сърфактант pH стойност (1%) 1.6 р-стойност: -4.5 Състав: сярна киселина,фосфати, ПАВ,дезинфекционен Етикет за опасност: дразнещ

       Рискове:

R 36/38 дразни очите и кожата R 52/53 Вреден за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти при водната среда За информация за здравето вижте инструкциите за безопасност на този продукт.


Stay connected with our newsletter

български