Произведено в европейския съюз

Киселинен разтвор за почистване

       Основни характеристики:

Прах с ниска пяна или течен продукт за киселинно почистване на всички видове млечни остатъци съгласно техните инструкции. Продуктът премахва много ефективно млечния камък и твърдите води, подобрявайки хигиенния статус на всички видове машини за млечната промишленост. Може да се използва както за ръчна употреба, така и за автоматична циркулация при почистване.

         Автоматично:

1. Измийте с достатъчно вода, за да премахнете остатъците от мляко  

2. Циркулирайте с 1% (10 g / l) почистващ разтвор за 10до 20 минути при температура над 40 ° C  

3. Изплакнете обилно с вода.

           Ръчно:

1. Използвайте 5-1,0% (5-10 g / l) след изплакване от 30 до 40 ° C

2. Накиснете поне 10 минути. Почистете обилно с вода. 

3. Определяне на концентрирания титрат на P-стойност чрез: Солна киселина

           Специални инструкции:

Съхранявайте контейнера плътно затворен и сух.

           Съвместимост на материала: 

Неръждаемата стомана не се влияе от разтвора.Алуминият леко потъмнява. Физични и химични свойства: Вид: бял прах или течност Мирис: лек, сърфактант pH стойност (1%) 1.6 р-стойност: -4.5 Състав: сярна киселина,фосфати, ПАВ,дезинфекционен Етикет за опасност: дразнещ

       Рискове:

R 36/38 дразни очите и кожата R 52/53 Вреден за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти при водната среда За информация за здравето вижте инструкциите за безопасност на този продукт.


Want to Learn More?

Stay connected with our newsletter

български