На 03.02.2020 г. „Милкотестер“ ООД подписа договор BG16RFOP002­2.040-0376-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предмет -изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД,

 

 

На 03.02.2020 г. „Милкотестер“ ООД подписа договор BG16RFOP002­2.040-0376-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предмет -изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД,“.

Проектът е насочен към разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на "Милкотестер" ООД в гр. Белово за производство на млекоанализатори. Така описаното ще се постигне, чрез реализацията на настоящия инвестиционен проект, закупуването и въвеждането в експлоатация на Монтажна линия за печатни платки - 1 бр., Машина за нанасяне на покритие с перилен - 1 бр., CNC Струг - 1 бр. и Струг шведски тип - 1 бр. С реализацията на настоящия проект, закупуването на описаните машини, компанията ще реши редица технологични проблеми и ще автоматизира ръчно осъществявани операции, които представляват тясно място в целия производствен цикъл.

Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е в размер на  1 060 000.00 лв., от които 742 000.00 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (630 700.00 лв. европейско и 111 300.00 лв. национално съфинансиране) и 318 000.00 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта:

Подобряване на производствения капацитет на "Милкотестер" ООД, чрез въвеждане на ново технологично оборудване.

Специфични цели на проекта:

  • Разширяване на експортния капацитет на "Милкотестер" ООД;
  • Подобряване на производствения капацитет на "Милкотестер" ООД, чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на Монтажна линия за печатни платки - 1 бр., Машина за нанасяне на покритие с перилен - 1 бр., CNC Струг - 1 бр. и Струг шведски тип - 1 бр.

Очаквани резултати:

  • Увеличаване на капацитета за производство на млекоанализратори;
  • Оптимизиране на производствения процес, в етапите за производство на платки и корпусни детайли;
  • Подобряване ефективността на производствения процес, в етапите за производство на платки и корпусни детайли;
  • Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, поради отпадане използването на външни услуги;
  • Подобряване качеството на произвежданите продукти, поради автоматизирането на сега ръчно осъществявани процеси.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG16RFOP002-1.005-0078-C01 „Разработване на иновативен продукт от „Милкотестер“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

English
English