Made in the european union

News

12.07.2024 - "Подкрепа за прехода към кръгова икономика"

 

                                                                               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

10.04.2023 г. - "Технологична модернизация в предприятието"

                                                       

                                                                                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                              

11.08.2021 г. - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15.07.2020 г. - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Milkotester LTD - World-class quality

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             

На 03.02.2020 г. „Милкотестер“ ООД подписа договор BG16RFOP002­2.040-0376-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предмет -изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД,“.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


На 25.05.2018 г. „Милкотестер“ ООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0078-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предметИзпълнение на проект „Разработване на иновативен продукт от „Милкотестер“ ООД“.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„МИЛКОТЕСТЕР“ ООД на 21.08.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-3.001- 0470-C01 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение
на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „МИЛКОТЕСТЕР“ ООД ”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„Милкотестер“ ООД на 09.02.2016 г. подписа договор BG16RFOP002­2.001-0989-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД“.

 

01.06.2016 г.

Тръжна документация за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002­2.001-0989-С01

„Милкотестер“ ООД обявява процедура  „Избор с публична покана“ с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини“

  • Обособена позиция 1: Струг – 1 брой;
  • Обособена позиция 2: Режещ лазер – 1 брой;
  • Обособена позиция 3: Машина за насищане на платки – 1 брой

Срок за подаване на оферти – до 08.06.2016 г., 17:15 ч

Тръжната документация е налична и на следния интернет адрес: http://www.eufunds.bg

 

 

 

Stay connected with our newsletter

English